ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DELIVEROO

Welkom op onze website deliveroo.be en onze applicaties (onze "Dienst"). Deze pagina (in combinatie met de documenten waarnaar ze verwijst) beschrijft de voorwaarden waaronder wij u maaltijden die bereid worden door onze partnerrestaurants en die op onze website vermeld zijn (de "Maaltijden") leveren.

Dank om deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen alvorens Maaltijden te bestellen op onze website. Door op onze website te gaan en door een bestelling te plaatsen, aanvaardt u onvoorwaardelijk gebonden te zijn door huidige algemene voorwaarden en door onze gebruiksvoorwaarden.

Indien u vragen heeft over deze voorwaarden, gelieve contact met ons te nemen alvorens een bestelling te plaatsen. Indien u deze voorwaarden niet volledig aanvaardt, kunt u geen beroep doen op onze Dienst.

1. OVER ONS

Deliveroo Belgium sprl is een website die wordt beheerd door DELIVEROO BELGIUM, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), die gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 367, België en ingeschreven is bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 633.775.036. BTW-nummer BE0633775036

DELIVEROO BELGIUM BVBA is een vennootschap die Maaltijden levert die bereid zijn door zelfstandige restaurants (onze "Partnerrestaurants") voor wie wij als agent optreden.

U kunt ons bereiken :

 • Per e-mail: hello@deliveroo.be
 • Telefonisch: +32 28 95 40 05
 • Adres: Avenue Louise 367, Bruxelles, 1050, Belgique

2.DOEL

Onze Dienst heeft als doel de levering van een eenvoudige en praktische dienst door u in contact te brengen met het Partnerrestaurant en het menu van haar keuze en door u toe te staan om een bestelling van Maaltijden te plaatsen. DELIVEROO verkoopt Maaltijden, neemt bestellingen op en levert u de Maaltijden, en dit enkel voor rekening van de Partnerrestaurants.

3. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN

DELIVEROO biedt een Dienst aan van plaatsing van bestellingen en van levering van de Maaltijden van haar Partnerrestaurants. Ieder Partnerrestaurant heeft een welbepaalde leveringssector toegewezen gekregen, om te garanderen dat haar Maaltijden onder de best mogelijke voorwaarden bij u aankomen. Indien u buiten de leveringssectoren woont, verschijnt er een bericht op het scherm dat u aangeeft dat uw online bestelling niet mogelijk zal zijn. We aanvaarden geen bestellingen van personen met een postcode van een gemeente waar we geen Partnerrestaurant hebben. De openingsuren verschillen in functie van de lokale commerciële gewoontes en van de beschikbaarheid van onze Partnerrestaurants. Gelieve op de link te klikken om de menu's, hun eigenschappen en de prijzen van onze Dienst te raadplegen en klik vervolgens op het menu dat u gekozen heeft, hetgeen u de mogelijkheid zal geven om uw bestelling te plaatsen bij het Partnerrestaurant van uw keuze.

4. BESTELLINGEN

Iedere bestelling geeft aanleiding tot een overzicht van de eigenschappen van de bestelde Maaltijden, hun prijzen, de leveringsprijs en de totale prijs van de bestelling. Door dit overzicht te aanvaarden, verbindt u er zich toe om de bestelling te betalen. U wordt herinnerd aan deze verplichting door de vermelding "bestelling met betalingsverplichting". Iedere bestelling, nadat u deze heeft bevestigd, zal pas definitief worden na de bevestiging van de betaling. Leveringen zullen niet plaatsvinden zonder betaling.

Wanneer u een bestelling plaatst via onze Dienst, zenden wij u, voor rekening van het Partnerrestaurant, een e-mail waarin wij u bedanken voor uw bestelling en waarin wij bevestigen dat deze ontvangen en aanvaard werd door het Partnerrestaurant (de "Bevestigingse-mail"). Deze e-mail zal u informatie verschaffen omtrent de leveringstermijnen, het bedrag en het voorwerp van de bestelling.

Wanneer u een bestelling plaatst via onze Dienst handelt u voor uw eigen rekening en niet voor een derde. Wanneer we aanvaarden u aan Maaltijd te leveren, treedt Deliveroo uitsluitend voor rekening van het Partnerrestaurant op in zijn hoedanigheid van agent.

De overeenkomst voor levering van Maaltijden die u via ons bestelt wordt gesloten tussen u en het Partnerrestaurant en wordt pas gesloten op het moment van de verzending van de Bevestigingse-mail.

U wordt verzocht om te controleren of het e-mailadres dat u ons heeft gegeven juist is aangezien dit e-mailadres ons toelaat om met u te communiceren in verband met uw bestelling.

U wordt tevens verzocht om te controleren dat u een exact adres en telefoonnummer geeft om te garanderen dat uw Maaltijden op de juiste plaats worden geleverd. Indien u de deur niet opent en u uw telefoon niet opneemt binnen de 10 minuten na de aankomst van onze chauffeur-bezorger op uw adres, behouden wij ons het recht voor om weg te gaan en de Maaltijd aan te rekenen.

DELIVEROO wenst een kwaliteitsvolle dienst te leveren en is uw eerste gesprekspartner in geval van een probleem met uw Maaltijd, zowel met betrekking tot de kwaliteit als de temperatuur van de Maaltijden. We controleren onze Partnerrestaurants zeer aandachtig en het is uiterst belangrijk voor ons dat deze onze normen naleven en ons helpen onze reputatie in stand te houden.

Gelieve ons uw eventuele opmerkingen in verband met onze Partnerrestaurants of de Maaltijden per e-mail of telefonisch over te maken.

Door middel van de bestellingprocedure, aanvaardt u uitdrukkelijk de toepassing van huidige algemene voorwaarden voor dienstverlening.

5. MAALTIJDEN

De Maaltijden worden u geleverd onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een Maaltijd, na de bestelling, niet meer beschikbaar is, zullen wij u hier zo snel mogelijk van informeren, zonder dat we enige vergoeding dienen te betalen. Het Partnerrestaurant mag een alternatief voorstellen voor een Maaltijd die we u niet kunnen leveren.

Onze Partnerrestaurants mogen noten gebruiken in de bereiding van bepaalde Maaltijden.

Gelieve ons Partnerrestaurant op te bellen alvorens een bestelling te plaatsen indien u allergieën hebt. DELIVEROO kan geen enkele garantie bieden dat de Maaltijden verkocht door onze Partnerrestaurants zonder allergenen zijn.

6. VERKOOP VAN ALCOHOL

6.1 Dranken of producten met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol kunnen enkel worden verkocht aan jongeren ouder dan 16 jaar. De gedistilleerde dranken, zoals omschreven in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 kunnen enkel worden verkocht aan jongeren ouder dan 18 jaar. Een bewijs kan worden gevraagd (artikel 6 van de wet van 24 januari 1977). DELIVEROO behoudt zich het recht voor om te weigeren alcohol te leveren aan iedere persoon die de vereiste leeftijd niet blijkt te hebben of die onder invloed van alcohol of geneesmiddelen blijkt te zijn. Door een bestelling te plaatsen die alcohol bevat, bevestigt u dat u de vereiste leeftijd hebt. U zult uitsluitend persoonlijk aansprakelijk zijn voor inbreuken op dit artikel.

6.2 Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Geniet maar gebruik met mate.

7. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

Onze doelstelling is om de best mogelijke leveringsdienst te leveren.

Helaas verlopen de dingen niet altijd zoals verwacht en onzekerheden zoals verkeers- of weersomstandigheden kunnen ons soms beletten om onze doelstellingen in dit verband te bereiken. We doen ons uiterste best om de levering van uw Maaltijd te waarborgen binnen de in de Bevestigingse-mail en op de website aangeduide termijn. We dragen echter geen verantwoordelijkheid in geval van laattijdige of onmogelijke leveringen die te wijten zijn aan het feit dat u foute of onvolledige gegevens heeft overgemaakt bij de bestelling.

De leveringstermijn van uw bestelling wordt vastgesteld met inachtneming van het aantal bestellingen en van de omstandigheden waaraan het Partnerrestaurant op dat ogenblik onderhevig is.

8. ANNULERING

U heeft het recht om een bestelling binnen een redelijke termijn en vooraleer de bestelling een Gestarte Bestelling wordt in te trekken. Een Partnerrestaurant zal een bestelling die ingetrokken wordt nadat levensmiddelen gebruikt werden om de bereiding te starten als "gebrekkige bestelling" classificeren ("Gestarte Bestelling").

Klanten mogen een bestelling intrekken door contact op te nemen met het Partnerrestaurant. DELIVEROO en het Partnerrestaurant mogen een bestelling intrekken en zullen u hierover informeren in voorkomend geval. De in overeenstemming met deze clausule ingetrokken bestellingen worden u niet aangerekend. Elke betaling uitgevoerd voor het intrekken van een bestelling door DELIVEROO of een Partnerrestaurant wordt gewoonlijk terugbetaald op dezelfde wijze als deze die u heeft gebruikt om een bestelling te betalen. Elke ingetrokken bestelling nadat deze een Gestarte Bestelling is geworden wordt u aangerekend. Alleen DELIVEROO bepaalt of een bestelling al dan niet een Gestarte Bestelling uitmaakt.

U beschikt niet over een herroepingsrecht, aangezien de Maaltijden, voorwerp van de overeenkomst, bederfelijke levensmiddelen zijn (Artikel VI.73 van het Wetboek economisch recht).

9. PRIJS EN BETALING

De prijs van de Maaltijden wordt aangegeven in onze Dienst. De prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW en leveringskosten. De prijzen verschillen naargelang de menu's. De prijzen kunnen te allen tijde herzien worden maar de wijzigingen zullen niet van toepassing zijn op de bestellingen waarvoor u een Bevestigingse-mail heeft gekregen, behoudens indien er een manifeste fout bestaat m.b.t. de prijs: in dat geval, zullen wij u zo spoedig mogelijk waarschuwen van het probleem in verband met de prijs. U mag uw bestelling intrekken wanneer wij u over de fout inlichten. Ondanks al onze inspanningen, kan de prijs van bepaalde Maaltijden die opgenomen zijn in onze Dienst niet correct zijn. Het betrokken Partnerrestaurant controleert gewoonlijk haar prijzen in het kader van de bestellingsprocedure.

Alle Maaltijden mogen per bankkaart worden betaald via onze Dienst.

Worden aanvaard als betalingsmiddel: kredietkaarten, bankkaarten, (visa, mastercard, enz).

Gelieve het te melden indien u een beveiligd betalingssysteem heeft.

Door te aanvaarden om een overeenkomst af te sluiten op basis van huidige algemene voorwaarden, erkent u uitdrukkelijk uw betalingsverplichting. Eens uw bestelling bevestigd is, krijgt uw kredietkaart een debet-toelating en wordt het bedrag gereserveerd om gedebiteerd te worden.

De betaling gebeurt rechtstreeks t.b.v. DELIVEROO, die uitsluitend voor rekening van het Partnerrestaurant tussenkomt als agent. Wij worden door onze Partnerrestaurants gemachtigd om de betaling voor hun rekening te aanvaarden en de betaling van de prijs van de Maaltijden aan ons bevrijdt u van uw betalingsverplichtingen ten opzichte het Partnerrestaurant.

10. FOOIEN

Wanneer u een Maaltijd bestelt, geven wij u de mogelijkheid om meteen een discretionaire fooi te betalen die zich zal toevoegen aan de prijs van de maaltijd, tot bestemming van DELIVEROO. De condities waarin wij de eventuele discretionaire fooien verdelen zijn beschikbaar op onze internet site.

11. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Binnen de grenzen die zijn toegestaan door de wet, levert DELIVEROO haar Dienst en haar inhoud als zodanig en afhankelijk van de beschikbaarheid.

Volgens de hierboven vermelde bepalingen, zijn noch DELIVEROO noch een Partnerrestaurant aansprakelijk tegenover u voor directe, indirecte, bijzondere verliezen of voor contractuele schade, veroorzaakt door een fout (waaronder een nalatigheid) of die op een andere manier voortvloeit uit uw gebruik of onvermogen om onze Dienst te gebruiken. Indien DELIVEROO of het Partnerrestaurant aansprakelijk kan worden gesteld tegenover u, is onze totale, gecumuleerde aansprakelijkheid beperkt tot de aankoopprijs van de Maaltijden die u betaald heeft in het kader van uw bestelling. Dit geldt niet voor en beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van DELIVEROO of van een Partnerrestaurant m.b.t. een geval waarvoor het onwettig zou zijn dat wij of zij onze of haar aansprakelijkheid beperken of proberen te beperken, in het bijzonder, de aansprakelijkheid in geval van overlijden of van lichamelijke schade die het gevolg zijn van een handeling of nalatigheid of in geval van opzet of grove schuld.

De verkoopovereenkomst is gesloten tussen u en het Partnerrestaurant. Het Partnerrestaurant dat u kiest is een zelfstandige handelaar, onderscheiden van onze onderneming en waarop we geen enkele controle uitoefenen. Bijgevolg, buiten de strikte wettelijke bepalingen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld in dit opzicht.

Het Partnerrestaurant, verkoper, is verantwoordelijk voor de wettelijke conformiteitsgarantie en voor de gebreken aan conformiteit van de Maaltijd onder de voorwaarden van artikels 1641 en volgende van het Burgerlijk wetboek. Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde Maaltijden evenals schade veroorzaakt bij het transport en de levering of niet-conforme of onvolledige leveringen dient geformuleerd te worden op het ogenblik van de levering.

12. OVERMACHT

Geen van de partijen zal verantwoordelijk zijn tegenover de andere partij voor de niet- of laattijdige naleving van haar verbintenissen krachtens deze algemene voorwaarden wanneer de nalatigheid of vertraging buiten haar wil plaatsvindt. Deze gevallen omvatten, maar beperken zich niet tot de volgende situaties: natuurramp, acties van de regering, oorlog, brand, overstroming, ontploffing of volksbewegingen. Om elk misverstand te voorkomen, laat niets in deze clausule 11 u toe om uw betalingsverplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden niet na te leven.

12. VERTEGENWOORDIGING

Huidige voorwaarden hebben niet als gevolg dat DELIVEROO optreedt als tussenkomende agent voor uw rekening, of dat DELIVEROO gemachtigd wordt om voor uw rekening verbintenissen aan te gaan. DELIVEROO treedt enkel op als agent voor rekening van de Partnerrestaurants die ze in het kader van de Dienst vertegenwoordigt.

13. AFSTAND

Noch u, noch DELIVEROO, noch het Partnerrestaurant zal verantwoordelijk zijn tegenover de andere partijen voor de niet- of laattijdige naleving van zijn verbintenissen krachtens deze overeenkomst wanneer de nalatigheid of de vertraging buiten zijn wil plaatsvindt. Deze gevallen omvatten, maar beperken zich niet tot de volgende situaties: natuurramp, acties van de regering, oorlog, brand, overstroming, ontploffing of volksbewegingen.

14. AUTONOMIE VAN DE BEPALINGEN

Indien een bepaling uit deze overeenkomst onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, laat die ongeldigheid, nietigheid of niet-uitvoerbaarheid de overige bepalingen uit deze overeenkomst onverlet, die onverkort van kracht blijven. Partijen verbinden er zich toe om deze bepaling te vervangen of de gevolgen ervan te beperken in de mate dat dit is toegestaan door de wet.

15. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Huidige voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen partijen betreffende haar voorwerp en vervangen alle vroegere overeenkomsten en verklaringen tussen partijen betreffende dit voorwerp.

16. ONS RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN

DELIVEROO heeft het recht om huidige voorwaarden te allen tijde te wijzigen door deze pagina te wijzigen. U wordt verondersteld deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de wijzigingen die we hebben aangebracht aangezien deze bindend zijn.

17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGHEID

De Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor alle geschillen, gerechtelijke procedures of klachten die voorvloeien uit of gelinkt zijn aan een gebruik van onze Diensten. Huidige voorwaarden en ieder geschil of klacht die voortvloeit uit of een verband heeft met huidige voorwaarden of hun voorwerp of totstandkoming (waaronder de niet contractuele geschillen of klachten) worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.

GEBRUIKSVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE WEBSITE EN APPLICATIES VAN DELIVEROO

Deze pagina (in combinatie met de documenten waarnaar ze verwijst) beschrijft de gebruiksvoorwaarden waaronder u onze website deliveroo.be (onze "Website") of de applicaties die we ter beschikking stellen via een applicatie-winkel of andere (onze "Dienst") mag gebruiken, zowel als bezoeker of als ingeschreven gebruiker. Dank om deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens onze Website of onze Dienst te gebruiken. Door op onze Website te gaan en door onze Dienst te gebruiken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u onze Website niet te bezoeken en kunt u geen beroep doen op onze Dienst.

1. OVER ONS

deliveroo.be is een Website die wordt beheerd door Deliveroo Belgium sprl ("wij" of "DELIVEROO"), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), die gevestigd is te Avenue Louise 367, Bruxelles, 1050, Belgique en ingeschreven is bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 633.775.036. BTW-nummer BE0633775036

Deliveroo Belgium sprl is een vennootschap die Maaltijden levert die bereid zijn door zelfstandige restaurants (onze "Partnerrestaurants").

Deliveroo Belgium sprl est une société dans laquelle les repas sont préparés par des restaurants indépendants (nos "Restaurants Partenaires") et livrés par nous.

U kunt ons bereiken :

 • Per e-mail: hello@deliveroo.be
 • Telefonisch: +32 28 95 40 05
 • Adres: Avenue Louise 367, Bruxelles, 1050, Belgique

2. TOEGANG TOT ONZE WEBSITE EN DIENSTEN

Toegang tot onze Website en onze Dienst wordt tijdelijk toegestaan en wij behouden ons het recht voor om de toegang tot onze Website of Dienst te onderbreken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving (zie hieronder). Wij zijn niet verantwoordelijk indien, om welke reden dan ook, onze Website of Dienst niet toegankelijk is op een gegeven tijdstip of voor een bepaalde periode. In voorkomend geval, mogen wij de toegang tot bepaalde delen van onze Website of Dienst of de toegang tot het geheel van onze Website of Dienst beperken tot de ingeschreven gebruikers. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling van uw login informatie en account-activiteiten. Indien u zich zorgen maakt over uw login informatie of indien u denkt dat deze gehackt werden, neem dan onmiddellijk contact op met hello@deliveroo.beom ons hiervan in te lichten. Wij mogen uw account te allen tijde uitschakelen.

3. AANVAARDBAAR GEBRUIK

U mag onze Dienst enkel voor rechtmatige doeleinden gebruiken. U mag onze Website of Dienst in geen geval gebruiken op een manier die indruist tegen een geldende wet of lokale, nationale of internationale reglementering noch om elementen die niet voldoen aan onze normen met betrekking tot de inhoud opgenomen in artikel 5 hieronder te versturen, bewust te ontvangen, te downloaden, gebruiken of hergebruiken. U verbindt er zich tevens toe om een deel van onze Website of Dienst of een netwerk of een materiaal gebruikt bij de levering van onze Dienst niet zonder toestemming te betreden, beschadigen of verstoren.

4. INTERACTIEVE FUNCTIES VAN ONZE WEBSITE

We kunnen, in voorkomend geval, functies aanbieden die u toelaten om te communiceren via onze Website of Dienst, zoals groepsdiscussies. In het algemeen, passen we geen enkele interactieve Dienst aan die we leveren, hoewel we wel inhoud kunnen verwijderen die niet voldoet aan de gebruiksvoorwaarden, conform de bepalingen van artikel 6. Indien we de beslissing nemen om een interactieve Dienst aan te passen, melden we dit op een duidelijke manier voordat u de Dienst gebruikt en bieden we gewoonlijk een manier aan om contact op te nemen met de animator in geval van twijfel of moeilijkheid.

5. NORMEN MET BETREKKING TOT DE INHOUD

Deze normen met betrekking tot de inhoud zijn van toepassing op alle elementen waarmee u bijdraagt tot onze Dienst (de "Bijdragen") en op alle eventuele interactieve Diensten die ermee verbonden zijn. U dient de geest en de letter van de volgende normen na te leven. De normen zijn van toepassing op elk deel of geheel van de Bijdragen. De Bijdragen dienen nauwkeurig (wanneer zij feiten toelichten) en eerlijk (wanneer zij overtuigingen toelichten) te zijn en de toepasselijke wetgeving in België en in het land waar ze zijn uitgebracht na te leven. De Bijdragen mogen niet/geen:

 • voor een persoon lasterlijke, obscene, beledigende, hatelijke of vurige elementen bevatten, expliciete scenes op seksueel vlak, geweld of discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd promoten;
 • auteursrechten, rechten op databanken of handelsmerken van derden schenden;
 • derden misleiden of in overtreding zijn met een wettelijke verplichting tegenover een derde, zoals een contractuele verbintenis of een geheimhoudingsplicht of een onwettelijke activiteit promoten;
 • dreigend zijn, afbreuk doen aan of de privacy van een derde schenden, een onnodig ongemak, storing of angst veroorzaken of een derde stalken, verstoren, in verlegenheid brengen, alarmeren of belemmeren;
 • gebruikt worden om zich voor een andere te laten doorgaan of om zich voor te doen als iemand anders of om te misleiden over uw band met een persoon of om de indruk te wekken dat deze van ons komen, indien dit niet het geval is of
 • een onwettige activiteit zoals een schending van auteursrecht of hacking (enkel bij wijze van voorbeeld) aanbevelen, promoten of daaraan deelnemen.

6. OPSCHORTING ET BEEINDIGING

Het niet naleven van artikel 3 (aanvaardbaar gebruik) en/of 5 (normen met betrekking tot de inhoud) van huidige gebruiksvoorwaarden vormt een materiele schending van de gebruiksvoorwaarden en mag ons ertoe brengen om een deel of alle volgende maatregelen te treffen:

 • een onmiddellijke, tijdelijke of permanente stopzetting van uw gebruiksrecht m.b.t. onze Dienst;
 • een onmiddellijke, tijdelijke of permanente stopzetting van de Bijdragen of van de door u gedownloade elementen op onze Dienst;
 • u een waarschuwing versturen;
 • een rechtsprocedure tegen u opstarten, inclusief een procedure met het oog op een terugbetaling van alle kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, de administratieve kosten en redelijke gerechtskosten) veroorzaakt door de inbreuk;
 • mededeling van deze informatie aan de overheden die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de wetten, indien we dit terecht noodzakelijk vinden.

De maatregelen vermeld in deze clausule zijn niet exhaustief en we behouden ons het recht voor om alle andere maatregelen te nemen die we terecht passend vinden. De naam van de verantwoordelijke van de publicatie en de redenen voor de intrekking zullen op de Website worden vermeld.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

We zijn houder van of De opmerkingen en andere elementen vermeld op onze Website zijn indicatief. Wij zullen al het mogelijke doen om u juiste en bijgewerkte informatie te verschaffen. We kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het vertrouwen in deze elementen van de bezoekers van onze Dienst of van iedereen die over hun inhoud geïnformeerd kan zijn. een licentie gekregen voor de intellectuele eigendomsrechten in verband met onze Website en Dienst en met de elementen die gepubliceerd zijn op deze Website (met uitzondering van uw Bijdragen). Deze elementen zijn wereldwijd beschermd door de wetten en verdragen inzake auteursrecht. Al deze rechten zijn voorbehouden. U heeft geen recht om de inhoud van onze Website, op welke wijze dan ook, te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, downloaden, verzenden, verspreiden, door te geven, mee te delen aan het publiek of te gebruiken, behalve voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

8. INFORMATIE VERMELD OP DE WEBSITE

De opmerkingen en andere elementen vermeld op onze Website zijn indicatief. Wij zullen al het mogelijke doen om u juiste en bijgewerkte informatie te verschaffen. We kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het vertrouwen in deze elementen van de bezoekers van onze Dienst of van iedereen die over hun inhoud geïnformeerd kan zijn.

9. REGELMATIGE ACTUALISERING VAN ONZE WEBSITE EN DIENST

Wij wensen regelmatig onze Website en Dienst bij te werken en mogen de inhoud ervan op elk moment wijzigen. Indien nodig, mogen wij de toegang tot onze Website en Dienst opschorten of sluiten voor een onbepaalde duur. De elementen van onze Website of Dienst kunnen op een bepaald tijdstip achterhaald zijn en we zijn in geen geval verplicht om deze elementen bij te werken.

10. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

We hebben onze Website en Dienst zeer zorgvuldig opgesteld. We zijn echter niet aansprakelijk voor de eventuele fouten of nalatigheden in verband met de inhoud ervan noch voor de eventuele technische problemen die u kunt ervaren met betrekking tot onze Website of Dienst. Indien we ingelicht worden over onjuistheden op onze Website of in onze Dienst, zullen we deze, zo snel als redelijkerwijs mogelijk, trachten te verbeteren. In de mate toegestaan door de wet, zullen we elke verantwoordelijkheid (contractueel, wegens nalatigheid of andere) voor elke schade of verlies die wij of een derde kunnen lijden in verband met onze Website, onze Dienst en elke website verbonden aan onze Website en de elementen vermeld op de Website uitsluiten. Dit betreft niet onze aansprakelijkheid in geval van overlijden of lichamelijke schade die veroorzaakt zijn door onze handelingen of nalatigheid, of enige andere verantwoordelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt krachtens de toepasselijke wetgeving.

11. INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN OP ONZE WEBSITE EN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN ONZE DIENST

Wij verzamelen bepaalde gegevens over u in het kader van uw gebruik van onze Dienst. Dit punt wordt verder beschreven in ons privacybeleid.

Wat de cookies betreft, informeert een balk die de internetgebruikers kunnen weigeren of aanvaarden, die internetgebruikers over het doeleinde van de cookies. De maximale duur van deze toestemming is 13 maanden.

12. HET DOWNLOADEN VAN GEGEVENS OP ONZE WEBSITE EN DIENST

Ieder element dat u op onze Dienst downloadt en ieder gegeven dat wij verzamelen zoals hierboven aangegeven (artikel 11) zal beschouwd worden als zijnde niet-vertrouwelijk en niet-exclusief, en u erkent en aanvaardt dat wij het recht hebben om deze elementen of gegevens te gebruiken, kopiëren, verdelen, verkopen en bekend te maken aan derden, voor doeleinden die in verband zijn met onze activiteit. In de mate dat dergelijke elementen of gegevens beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, verleent u ons een voortdurende, wereldwijde en royaltyvrije licentie om deze elementen en gegevens te gebruiken, kopiëren, wijzigen, verdelen, verkopen en bekend te maken voor doeleinden die in verband zijn met onze activiteit.

13. LINKS OP ONZE WEBSITE

Wanneer onze Website links naar andere websites en bestanden geleverd door derden bevat, worden deze links uitsluitend ter informatieve titel voorzien. Wij controleren de inhoud van deze websites en bestanddelen niet en dragen geen enkele verantwoordelijkheid in verband met deze inhoud of met betrekking tot verlies of schade die kunnen voortvloeien uit dit gebruik.

14. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

De Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor alle geschillen, gerechtelijke procedures of klachten die voorvloeien uit of gelinkt zijn aan een raadpleging van onze Website en een gebruik van onze Diensten. Huidige gebruiksvoorwaarden en ieder geschil of klacht die voortvloeit uit of die een verband heeft met huidige gebruiksvoorwaarden of hun voorwerp of totstandkoming (waaronder de niet contractuele geschillen of klachten) wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.

15. WIJZIGINGEN

Wij mogen huidige gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door deze pagina te wijzigen. U wordt verondersteld deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de wijzigingen die we hebben aangebracht aangezien deze bindend zijn.

16. UW BEZORGDHEID

Indien u enige bezorgdheid heeft in verband met de gegevens die in onze Dienst verschijnen, kunt u contact opnemen met hello@deliveroo.be.

ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Tenzij anders is aangegeven, zijn alle kortingen, bonnen en codes enkel geldig op de eerste bestelling van iedere nieuwe klant van Deliveroo.
 2. Nieuwe klanten mogen slechts één bon of code gebruiken bij het plaatsen van hun eerste bestelling. Latere bestellingen komen niet meer in aanmerking voor kortingen, bonnen of codes die voorzien zijn voor nieuwe klanten.
 3. Een nieuwe klant is iedere persoon die zich inschrijft, een maaltijd selecteert en de promotie- of kortingscode die aangegeven staat op een reclameadvertentie, bon of folder, ingeeft aan de kassa of bij het plaatsen van de bestelling.
 4. Een minimumbedrag moet bereikt zijn om een korting, bon of code te kunnen valideren en gebruiken.
 5. Tenzij anders is aangegeven, moeten alle kortingen, bonnen en codes gebruikt worden binnen één kalendermaand.
 6. De geldigheidsperiode van alle promoties wordt vermeld op de advertenties, bonnen of folders. Gelieve de voorwaarden die op het betreffende medium vermeld staan, na te lezen voor precieze en specifieke informatie omtrent de promotie en geldigheidsduur.
 7. Alcohol wordt enkel geleverd aan personen van achttien jaar of ouder.
 8. Elke korting, bon of code kan slechts één maal per bestelling gebruikt worden en kan slechts één maal door dezelfde persoon gebruikt worden.
 9. Een korting, bon of code kan nooit gecombineerd worden met een andere speciale aanbieding van Deliveroo.
 10. Een korting, bon of code kan niet worden ingewisseld tegen geld of een ander alternatief en heeft geen enkele geldwaarde.
 11. De annulering van een bestelling maakt de daarvoor gebruikte code ongeldig op de rekening waarmee de bestelling geplaatst was. Indien het een korting of code voor nieuwe klanten betreft, heeft de nieuwe klant daarna geen recht meer op een andere korting of code voor nieuwe klanten.
 12. Elke korting, bon of code kan slechts voor één enkele bestelling gebruikt worden. Eventueel overblijvend krediet na gebruik van de korting, bon of code kan dus niet overgedragen worden op een bijkomende of latere bestelling.
 13. De kortingen, bonnen of codes kunnen verschaft worden als een klantendienst en worden toegepast op de klantenrekening in de vorm van een krediet dat voor één enkele bestelling gebruikt kan worden.
 14. Elke poging tot manipulatie van het systeem en van het gebruik van de kortingen, bonnen of codes via gegroepeerde bestellingen, bestellingen van derden of verenigingen, macro's, een "script", een zogenoemde "brute kracht"-aanval, het verbergen van iemands identiteit door manipulatie van diens IP-adres, het gebruik van iemand anders identiteit of een ander geautomatiseerd middel (met inbegrip van programmeerbare systemen om aanvragen in te dienen) maakt de bestelling en het gebruik van de genoemde kortingen, bonnen of codes ongeldig en kan leiden tot afsluiting van de betreffende rekening.
 15. Deliveroo behoudt zich het recht voor (onder voorbehoud van om het even welke schriftelijke bepalingen die bedongen zijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving) om, indien een korting, bon of code om één of andere reden ongeldig wordt omwille van technische problemen of een andere reden die buiten de controle van Deliveroo valt, of indien een maaltijd of restaurant niet beschikbaar is, de actie die verbonden is aan die korting, bon of code te annuleren, op te schorten of te wijzigen zonder de betrokken klanten een nieuwe korting, bon of code te verschaffen.
 16. Deliveroo behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval alle redelijke maatregelen te nemen om zich te beschermen tegen frauduleuze of ongeldige klachten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om bijkomend bewijs te eisen met betrekking tot de identiteit, leeftijd en andere relevante details van de begunstigde.
 17. Door gebruik te maken van een korting, bon of code, aanvaardt de klant dat hij Deliveroo vrijstelt van elke aansprakelijkheid in geval van klachten, kosten, verwondingen, verliezen of schade van welke aard ook die voortkomen uit of verband houden met de betrokken actie of voortkomen uit de aanvaarding of het bezit van de bestelling (behalve in geval van overlijden of lichamelijke verwondingen ten gevolge van nalatigheid van Deliveroo, fraude of enige andere handeling die verboden is door de wet).
 18. Alle maaltijden en restaurants worden voorgesteld onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 19. De inschrijving en de gewone algemene voorwaarden van Deliveroo zijn van toepassing. U kunt die op deze pagina raadplegen voor alle verdere informatie
 20. Deliveroo gebruikt de persoonlijke gegevens die worden verstrekt op het profiel van de klant en bij het plaatsen van bestellingen, uitsluitend met het oog op beheer en voor de levering van de betreffende bestellingen en voor geen enkel ander doel, behalve indien de klant daarvoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Deliveroo behoudt zich het recht voor de persoonsgegevens van de klant mee te delen aan haar dienstverleners om de levering van een bestelling mogelijk te maken of in antwoord op een vraag van de klant. Meer informatie over de wijze waarop Deliveroo de gegevens van haar klanten opslaat, vindt u in haar privacybeleid op www.deliveroo.co.uk/privacy.

PROMOTIE BIJ DOORVERWIJZING VAN NIEUWE KLANTEN

 1. Deelnemingsvoorwaarden: de geselecteerde Deliveroo-gebruikers (“u” of de “gebruiker”) van 18 jaar of ouder die minstens 1 bestelling hebben geplaatst bij Deliveroo kunnen genieten van deze promotie.
 2. Om deel te nemen: deel gewoon uw unieke link met een vriend of familielid (18 jaar of ouder) waarvan u denkt dat hij (zij) zou willen genieten van de Deliveroo-service (doorverwijzing). Voor elke persoon die u doorverwijst en die vervolgens via deze unieke link een Deliveroo-bestelling plaatst, ontvangt u het aantal Deliveroo-punten zoals aangegeven in de promotiedocumenten. Deze vriend of dit familielid mag niet op hetzelfde adres als u wonen.
 3. Duur van de promotie: u kunt vanaf april 2016 starten met het doorverwijzen van vrienden of familieleden en deze promotie zal blijven lopen tot ze door ons wordt stopgezet.
 4. Deliveroo-punten zijn onderworpen aan de gewone bestelvoorwaarden en bovenvermelde vouchervoorwaarden. Het te besteden minimumbedrag is € 12,50 en de verworven punten moeten binnen de drie kalendermaanden worden ingewisseld. Voor de toevoeging van punten aan uw account dient rekening te worden gehouden met een verwerkingstijd van maximaal zeven dagen vanaf de datum van een geslaagde doorverwijzing. De punten kunnen niet in geld worden omgezet en zijn niet overdraagbaar.
 5. U kunt, rekening houdend met de voorgaande criteria, maximaal 100 personen doorverwijzen. Wij behouden ons het recht voor het maximaal aantal door te verwijzen personen op elk moment te wijzigen.
 6. Elke poging tot manipulatie van het systeem of van het gebruik van Deliveroo-punten via de tussenkomst van derden of een groep, een macro, een “script”, “brute kracht”, de maskering van het IP-adres, het gebruik van een valse identiteit of van elk ander geautomatiseerd middel (met inbegrip van systemen die werden ontworpen om andere systemen binnen te dringen), zal leiden tot de ongeldigheid van de punten en kan leiden tot het sluiten van het betrokken account.
 7. Gebruik van de gegevens: alvorens u ons de naam en het e-mailadres van iemand doorgeeft, moet u zich vergewissen van diens toestemming daartoe. Wij zullen de aangeleverde persoonsgegevens van uw vriend of familielid gebruiken voor het beheer van deze promotie en voor de verzending van e-mails over de introductie van Deliveroo-producten of -diensten. Raadpleeg ons privacybeleid op https://deliveroo.be/privacy.
 8. Indien punten om de een of andere reden ongeldig worden ten gevolge van een technisch defect of een andere oorzaak buiten de controle van Deliveroo, of indien een artikel uit het menu of het restaurant niet langer beschikbaar is, dan behoudt Deliveroo zich het recht voor (behoudens andersluidende bepaling in de toepasselijke wetgeving) deze promotie te annuleren, op te schorten of te wijzigen en geen bijkomende punten te verstrekken aan de betrokken klanten.
 9. Deliveroo behoudt zich het recht voor om, waar nodig, alle redelijke maatregelen te treffen om zich te beschermen tegen fraude of de inwisseling van ongeldige punten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verdere controle van de identiteit, leeftijd en andere relevante informatie betreffende een klant.
 10. Door het inwisselen van zijn punten of door de aanvaarding of in bezit name van artikelen uit het menu en/of leveringskosten gaat de klant ermee akkoord Deliveroo te vrijwaren van elke aansprakelijkheid voor alle soorten vorderingen, kosten, verwondingen, verlies of welke schade dan ook, die het gevolg is van of in verband staat met de promotie (met uitzondering van overlijden of verwondingen veroorzaakt door nalatigheid of een frauduleuze handeling van de organisator, of door een bij wet verboden handeling).
 11. Alle voorgestelde restaurants en artikelen uit het menu worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 12. De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing – zie: https://deliveroo.be/legal.
 13. Deliveroo kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor doorverwijzingen die verloren gaan, beschadigd worden of vertraging oplopen ten gevolge van netwerk-, hardware- of softwareproblemen. Een verzendingsbewijs wordt niet aanvaard als ontvangstbewijs.
 14. De unieke code mag enkel gebruikt worden voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Dit betekent dat u de link met de uitnodiging mag delen met uw vrienden op sociale media op de pagina’s die u zelf beheert. Elke openbare bekendmaking die gebeurt op een website of websitepagina waarop u enkel bijdragen kan posten, maar u niet de beheerder bent van de inhoud (bijvoorbeeld Wikipedia of een couponsite), is echter verboden. Het promoten van uw doorverwijzingscode via een zoekmachine (bijvoorbeeld AdWords/Yahoo/Bing) is eveneens niet toegestaan.
 15. Indien u aan deze promotie deelneemt, wordt u verondersteld deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard en erdoor gebonden te zijn.
 16. Op algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil in verband met deze algemene voorwaarden is onderworpen de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
 17. Organisator: bvba Deliveroo Belgium, Louizalaan 367, Brussel, 1050, België.

Deliveroo